Presentació

L'Associació de Mares i Pares de l'IES del Voltreganès és una entitat sense ànim de lucre, formada per les mares i els pares o els tutors legals dels alumnes de l'Institut que voluntàriament ho desitgen. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i membre de FAPAES. (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Ensenyament Secundari de Catalunya).

L'AMPA està regida per la junta directiva, elegida i aprovada en l'assemblea general i integrada per pares i mares que voluntàriament porten a terme un conjunt de tasques necessàries pel funcionament de l'institut; Té uns Estatuts i està regulada per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills i filles. És basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. L'AMPA fa d'interlocutor amb el professorat i l'equip directiu per tractar temes que afecten i interessen a les famílies. Recull les opinions i demandes dels pares i mares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius en general.

Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. Participa en la presa de decisions i en el govern del Centre mitjançant el Consell Escolar.

Per formar part de l'Associació només cal pagar la quota anual establerta per família.

Per poder col·laborar amb les tasques de l'associació només cal assistir a les reunions que l'AMPA convoca cada mes.

Objectius AMPA

• Representar les mares i pares en el Consell Escolar i en totes les seves comissions en qualsevol tema relacionat amb l'estada dels alumnes a l'Institut.

• Vetllar pel bon funcionament del menjador i la qualitat dels menús.

• Organitzar conferències adreçades als pares sobre temes que afecten els nostres fills en aquesta etapa de la vida.

• Organitzar i finançar festes de comiat quan acaben l'ESO i el Batxillerat.

• Donar suport econòmic al Centre en activitats que signifiquen una millora en l'educació i desenvolupament dels nostres fills i a les quals no pot fer front el propi Centre.

• Organitzar i mantenir el servei de taquilles per als fills de les famílies sòcies de l'AMPA.

• Preparar i participar en projectes de l'Administració que signifiquin una font d'ingressos o que beneficiïn els nostres fills i filles i l'Institut.

• Administrar els recursos que els socis aporten a l'AMPA.