La finalitat principal del full de control de deures és que els pares/mares o tutors legals de l'alumne/a puguin disposar d'una informació actualitzada de l'evolució del seu fill/a pel que fa a les tasques de treball diari a l'aula, i així poder ajudar-lo en la planificació i execució de les tasques que se'ls encomanen per reeixir en els aprenentatges i en l'adquisició d'hàbits i aptituds que els permetin el seu desenvolupament com a persones i,  com a ciutadans i ciutadanes del nostre país. Alhora el full pot servir com element d'avaluació i seguiment del volum de treball exigit als alumnes per curs i per això esdevindrà un element de seguiment fiable i potent per al tutor, i que, de ben segur, contribuirà a la modificació d'estratègies pedagògiques adreçades a la reorientació de l'alumne/a d'acord amb el seu treball i procés.

Cada alumne/a disposa d'un dossier de fulls de control de deures que li és lliurat pel tutor. A l'esmentat full hi ha una graella per cada dia de la setmana on l'alumne/a hi anota els deures o les tasques d'estudi que els professors vagin encomanant.

En aquest apartat hi trobareu les anotacions que hauria de contemplar el full de control de deures del vostre fill/a. Els fulls de control de deures de la nostra pàgina contemplen les tasques i treballs encomanats per les properes quatre setmanes i es va actualitzant cada dia.